Jubileum sboru:
Historické                     Ke stažení


      Již za několik jen dní bude tomu X let, kdy byl v naší vesničce založen hasičský sbor. X let je v životě spolkovém i jednotlivce doba dosti dlouhá, abychom mohli přehlédnouti, co za ta léta bylo vykonáno. A když dnes vzpomínáme založení svého sboru, můžeme s uspokojením říci, že jsme tu nebyli nadarmo, že jsme byli své obci i obcím sousedním platni, a že za tu dobu byl vykonán kus poctivé práce.
      Podmět k založení hasičského hasičského sboru u nás dal tehdejší starosta obce M. M. po velikém požáru u nás, jemuž padlo za oběť 5 hospodářských stavení. Nebylo hasičského nářadí, práce nebyla organisována a tak oheň oheň, podporovaný silným větrem, řádil svévolně a natropil mnoho škody. Teprve usilovnou prací sousedních sborů byl požár omezen. To se zalíbilo našim hospodářům, a tak bez obtíží založen byl hasičský sbor i u nás. Obec zakoupila dobrou stříkačku a dala místo, na němž obětavostí všech občanů a členů sboru postavena byla pěkná zbrojnice, která pro svoji úpravnost je dodnes naší chloubou. Také ostatní nářadí bylo pořízeno a mladý sbor konal pilně cvičit, aby byl vždy na svém místě. A můžeme si říci, že vždy na svém místě byl. Vzorem všemu členstvu byli tehdejší obětaví a nezištní činovníci, z nichž musím jmenovati především bratra K. K., který byl dlouholetým náčelníkem, dále bratry M. M., N. N., kteří dali sboru opravdu dobrý základ svojí prací a svým zářivým příkladem. Prosím, abyste těm našim předchůdcům vzdali čest, které si zasloužili, a abyste jim věnovali 1 minutu ticha….
      Za dobu svého trvání zúčastnil se náš sbor celé řady požárů místních i přespolních, které byly absolvovány bez vážnějších nehod. Jenom jedna smutná příhoda nemůže být prominuta. Při požáru v sousední obci Z. obětavý a neohrožený bratr V. silně nachladl. Bylo to v zimě, mokré šaty na něm mrzly, dostavil se zápal plic a pohrudnice a za několik dní nebylo bratra V. mezi živými. Žel, že po něm zůstaly dvě malé děti zcela nezaopatřené. Památka dobrého bratra V. v našem sboru nikdy nevyhyne. Čest těm, kdož životy své položili ve službě pomoci bližnímu svému. Čest památce bratra V.!
      Naše obec vždycky plně chápala význam hasičského sboru. Má již jednu zkušenost. A proto potřebám sboru vycházela vždycky s porozuměním vstříc. Za to patří představitelům obce náš dík. Jsme vděčni za toto uznání. Vždyť v nejedné obci je hasičský sbor považován za přítěž přes to, že vykonal a jistě ještě vykoná nejednu službu, která se nedá ani penězi zaplatit. Buďme rádi, že této nespravedlivé zaujatosti ke sboru v naší obci není a doufáme, ani v budoucnu nebude.
      Ale i ta doba, kterou sbor u nás trvá, je řadou práce a obětování. Mnoho jsme si pořídili sami. Nezaháleli jsme nikdy a ani v budoucnosti nesmíme se oddati zahálce a nečinnosti, neboť jsme si vědomi, že to je začátek konců hasičstva. Věčný ruch, ruch práce a snažení nás udrží při životu. Slibme si, že vytrváme všichni do jednoho i dále pod naším praporem hasičským, praporem pomoci, služby a obětování. Slibme si, že nikdy snad pro malicherné osobní zájmy řady hasičské neopustíme, ale že je vždy podřídíme vyšším zájmům, v jejichž službách stojíme, že nezradíme myšlenky, v jejímž jménu trvá i zaniklá armáda hasičských dobrovolců. Ano, že nezradíme!
      Proto ve jménu bratrství, ruku v ruce bez rozdílu, k novým službám a obětem - ku předu. Pro vítězství za praporem - ku předu!

Citace z knihy:
Fr. Chládek
Hasičské proslovy - 50 proslovů před šikem, 1934
Vlastním nákladem vydal F. Chládek, žup. Hasič. Vzdělavatel, Věcov, pošta Jimramov.
K 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Horní Branné.
A. Haman

V té naší vísce malý domek stojí
věží svou střeží široké okolí
záře když vzplane v místech těch se roji
dobrých hochů řada v lesklé výzbroji.

Hle, zde již bratr s koňmi spěchá
by stroj odvezl v místo neštěstí
harcovky hlas již proniká
nic dobrého nám nevěstí.

Chalupa hoří oheň druhou chytá
pomozte bratří, proudy řiďte sem,
pak mnohý z mužů u vahadla klesá
chvatem, únavou přemožen.

To bylo tehdy, - motorku dnes máme,
oheň zde zuří, vrhá proudy vod
i u ní povinnost svou známe,
by netropil mnoho škod.
To byl jen úsek dobrých našich cílů,
vždyť chceme dál, tož mužným půjdem krokem,
i ženy jdou teď, nuž chutě k dílu
a znovu začnem jubilejním rokem.

Zas nový cíl se ku splnění chýlí,
snad příjde i ten čas, příjde s novým jarem
náš prapor sborový modro - rudo - bílý
a bude občanů nám darem.

Těm před námi i starším bratřím
zde vyslovujem vděk,
i nám - až jednou staří budem -
zbude ta hrstka vzpomíne.

Životní cesty jiným jdou dnes směrem
a mnohým ku sportu se hnula,
dobrý však hasič zůstává svým věren,
i my jsme hráli a vyhráli 6 - 0.

Citace z almanachu:
Na pomoc
Věstník Podkrkonošské župní hasičské jednoty č. 29.
Ročník XIV. číslo 1.: