Osobní úkoly:


Přehled osobních úkolů Václava Lišky po V. sjezdu v Pardubicích

Hlavní úkoly pro starostu Sdružení

Vážené hasičky, Vážení hasiči,

Jak víte, již před minulým sjezdem v Ostravě jsem byl pro to, aby hlavní úkoly celého Sdružení byly konkrétní a tak kontrolovatelné a abych šel příkladem, sám jsem si jako náměstek konkrétní, osobní úkoly stanovil v rámci projektu 6x6. Jsem rád, že jsem všechny úkoly splnil!

Nyní tedy předkládám hasičské veřejností mých 21 aneb 3x7 osobních úkolů starosty Sdružení, na jejichž splnění se do dalšího sjezdu zaměřím.

Vše co je funkční a dobré rozvíjet
                - soustředit se na nové aktivity
                              - ústředí i kraje mají své úkoly, stejně jako okresy, okrsky a Sbory !!!

A) Ekonomika
 1. Dořešit účast SH ČMS v HVP,a.s.
 2. Pokračovat v získávání finančních prostředků k zabezpečení činnosti našich SDH a Sdružení (dotace, podnikatelské aktivity, spolupráce s dalšími subjekty) a předfinancování projektů
 3. Aktivně se podílet na činnosti tzv. Fondu zábrany škod pro SDH a JSDH
B) Prevence a OO
 1. Rozvíjet spolupráci s organizacemi z krajů a regionů /např. Záchranný kruh/
 2. Prohlubovat spolupráci se Společenstvem kominíků
 3. Společně se Sdružením místních samospráv, Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova připravit systém vzdělávání členů samospráv v oblasti spolupráce s SH ČMS
C) Plamen a naše mládí
 1. Být aktivním účastníkem dětského hnutí v ČR (MŠMT, ČRDM atp.)
 2. Rozvíjet podmínky pro dobrou činnost dětí u nás i v zahraničí, speciální pozornost věnovat dorostu a instruktorům (Plamen, soutěže dorostu, soustředění MH na okresech, LŠI atd.)
 3. Vydávat kvalitní metodické materiály pro VM a pomůcky pro vedoucí a MH v tištěné i elektronické podobě
D) Jednotky - součást naší činnosti
 1. Výrazně prohloubit získávání finančních prostředků na novou techniku a prostředky ochrany pro naše hasiče
 2. Obnovit pro jednotky i SDH tzv. Výcvikový rok, speciální pozornost věnovat JPO V.
 3. Rozvinout plnohodnotnou spolupráci s Asociací hasičských velitelů
E) Sdružení ve společnosti
 1. Nastartovat spolupráci se Sokolem, Svatoborem, Českou vexilologickou společností a dalšími odbornými institucemi
 2. Uzavřít dohodu o efektivní spolupráci s Českou televizi a Českým rozhlasem
 3. Schválit Statut redakční rady A-Revue - osobně ji předsedat a zefektivnit spolupráci s Hasičskými novinami a webovými portály
F) Naše historie
 1. Obnovit tradici celostátní akce Hasičských Vater republiky TGM ve spolupráci se zakladateli této tradice SDH Lány
 2. Předložit na základě návrhu odborné sekce Sběratelů komplexní Statut vyznamenání podle vexilologických a faleristických zásad.
 3. Vydat reprezentativní publikaci Dobrovolní hasiči - 155 let aktivit pro spoluobčany
G) Hasičské Muzejnictví
 1. Zorganizovat dvě setkání provozovatelů hasičských muzeí a vytvářet max. možné podmínky pro jejich efektivní spolupráci
 2. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury zabezpečit prostředky pro činnost CHH Přibyslav a s Národním památkovým ústavem navrhnout prohlášení vybrané hasičské zbrojnice jako celostátní industriální kulturní památky
 3. Zorganizovat tři setkání dopisovatelů hasičského tisku a seminář pro kronikáře