Otevření hasičské zbrojnice:

      V našich národních pověstech zachovalo se lidovým podáním mnoho takových, které vypravují o zakletém českém vojsku. V té či oné hoře spí léta a staletí a čeká, aby pomohlo české zemi, až ji bude nejhůře. Známe vypravování o zakletém vojsku ve skále Hanuša u Hrádku ve Slezsku, a ještě známější je vypravování o blanických rytířích.
      "Před dávnými časy vpadl do Čech krutý nepřítel. Češi utíkali předním do lesů a do hor. Nejvíce jich uteklo na vrch Blaník. Vedl je udatný rytíř Zdeněk Zásmucký. Marně nepřítel na ně hnal útokem. Nepřátelé konečně odtáhli, ale o Zdeňkovi a jeho rytířích nebylo ani slechu. Až jednou jeden sedlák uviděl, jak Zdeněk a jeho rytířská družina vyjela z Blaníku a potýkali se v rytířské hře. Potom v Blanici napájeli koně a jeli do stráně, která se před nimi otevřela a za nimi zavřela.
      Rychle se rozšířila o tom pověst po Čechách. Každý rok jednou prý udatní rytíři vycházejí z hory, cvičí se ve vojenských hrách a pak zase uloží se ke spánku. Všude se totiž vypravovalo , že tam spí s koňmi a zbraněmi, a až jich vlast nejvíce bude potřebovati, vstanou k boji. Potom se zazelená suchý dub na Blaníku, vyschlý pramen jeho vydá hodně vody, nepřítel bude poražen a v zemi bude dobře, jako dávno před tím nebývalo". - Tolik tedy vypravuje pověst.
      Lid věřil, že je tu někdo, kdo bdí nad národem a vlastí a kdo mu pomůže, až s ním bude zle. Víra tato a víra v lepší budoucno sílila ho až do doby, kdy jeho tužby se splnily a kdy jeho sen stal se skutečností.
      Já však, vypravuje tu o báječných rytířích blanických, mám na mysli jiné rytíře, jiné vojsko a jiný Blaník. Znáte dobře ty rytíře a to vojsko! Jděte a hledejte, když jich není potřeba, když nepřítel nezachvátí vaše chalupy a vás majetek, když klid a mír objal vesnici i město. Nenajdete jich, jako by jich nebylo, jako by spali kdesi zakletí a čekali až bude nejhůře. A stokrát již volala je trubka hlásající, aby se bili s nepřítelem - ohněm. A stokrát se zase ztratili, nebylo jich, jako by se znovu a opět ukládali k spánku v zakletí, aby znovu čekali, až nadejde jejich čas. Vraceli se do svých domovů, ke svým milým, ne k spánku, ale k práci a starostem o vezdejší chléb.
      I u vás bylo a je to vojsko! Je mezi vámi a z vás. Až dosud nebylo místa, kam by vždy po boji uložilo své zbraně, jimiž útočilo na nepřítele, svoje hašební nářadí. Básník Vrchlický ve své Blanické legendě píše, tam že to byl veliký kamenný sál, kde blaničtí rytíři čekali připraveni:

                        U nohou jim zbraně v hromadách se leskly,
                        na hlavách jak hvězdy občas přílby bleskly,
                        velkých štítů plochy plály stříbroskvělé,
                        velké, přikrýt mohly tělo s koněm celé,
                        meče obrovité, mlaty okované,
                        houfnice a praky k střelbě uchystané,
                        hvězdy na řetězích, oštěpy a dýky,
                        palcáty a kopí. Seřazeno v šíky
                        boží vojsko stálo v pláštích zahaleno,
                        k boji připraveno, v sen však pohrouženo.

      I vy vystavěli jste tedy kamenný sál pro sou zbroj, hasičskou zbrojnici. Bude zde vždy přichystána k boji, hasičské houfnice a praky k střelbě uchystané budou čekati, aby pánům svým v dobré práci pomáhaly. Tato budova bude střediskem, k němuž se bude vaše hasičstvo sbíhati, bude Blaníkem, ze kterého se vyřítí do boje s nepřítelem. Ne na výboj, nýbrž k boji ochrannému.Bude hradem, bude baštou, ze které budou podnikány jistě úspěšné výpady na škůdce všech vrstev národa a všech složek lidské společnosti. Vždyť oheň, ten záludný podvodník, je stejným nepřítelem všech bez rozdílu, nikoho nevymiňuje. Nemožno ho získati úplatky, nemožno ho umlčeti protekcí ani jinými vlivy, kterým lidé zvláště dnes tak snadno podléhají. Je stejně zlý a bezohledný ke všem, stal-li se pánem situace. A tu tato zbrojnice jistě přispěje platně k úspěšnému boji s ním, neboť hasičská zbroj se zde nepoškodí, uchová se v pořádku a bude vždy k použití připravena. Je to veliká výhoda proti místům, kde zbrojnice nemají, a kde nářadí hašební je uloženo někde na místech nevhodných a nepříležitých. Tím byla zaviněna již mnohá škoda bez potřeby, tato okolnost také dala posměváčkům příčinu k vyprávění historky z Kocourkova, kde hasiči měli ve stříkačce brambory. A takových posměváčků je dnes dosti není-li příčiny, natož, když se jim naskytá a tak vhodná. Ovšem posmívati - velmi snadná věc.
      Že tato hasičská zbrojnice byla postavena, je zásluhou obecního zastupitelstva místního. (Podle potřeby upraviti.) Je to důkaz správného chápání významu hasičského sboru a hasičství vůbec. Proto považuji za svou povinnost jménem našeho hasičstva slavnému zastupitelstvu co nejlépe poděkovati. Děkuji také všem, kteří při stavbě jakýmkoliv způsobem pomáhati a prosím je, aby potřeb hasičstva podle svých možností byli vždy pamětlivi.
      Pravil jsem, tato zbrojnice že bude jakýmsi Blaníkem, ze kterého budou hasiči vyjížděti k boji s nepřítelem - ohněm. Přál bych sobě i vám, jakož i občanstvu širého okolí, aby to bylo málokdy, nebo raději nikdy, neboť takového hosta, jako je oheň, není si co přáti. A když už bude potřeba vyjeti odtud k požáru, přál bych vám, aby to bylo vždy s úspěchem. Za to tím častěji nechť vítá vás tato zbrojnice k vašim schůzkám a cvičením, k potřebnému poučení i zábavě.
      Sešli jsme se k slavnostnímu otevření zbrojnice. Nuže, nechť otevře se (otvírá se) brána vašeho útočiště v tuto slavnostní chvíli, nechť vchází i vychází jí vždy jen dobrá vůle a čistá láska všech ke všem.

Citace z knihy:
Fr. Chládek
Hasičské proslovy - 50 proslovů před šikem, 1934
Vlastním nákladem vydal F. Chládek, žup. Hasič. Vzdělavatel, Věcov, pošta Jimramov.