Hasičské desatero 2


  1. V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboť jím podmíněn jest zdar spolku a ctnosti.

  2. Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší cti a vážnosti pomáhati budeš.

  3. Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonání těžké povinnosti, kterou jsi z nežištné lásky k bližnímu a pro záchranu národního majetku dobrovolně za svou přijal.

  4. Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení.

  5. Nezabíjej zdraví a čas zahálkou nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v oboru tom se zdokonalil.

  6. Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby vše bylo stále po ruce a v pořádku.

  7. Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýti včasným přispěcháním k ohni a zachráníš nejen majeteku, ale i životů lidských.

  8. Nepromluvíš slova hanlivého o bratrovi svém, ale bratrsky ho poučíš, nebo šetrně pokáráš, kdy toho zasluhovati bude.

  9. Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží bratru staršímu, způsobilejšímu a zasloužilejšímu.

  10. Aniž požádáš kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku prokázal, ani peněz, ani nábytku, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest…